MENU
Ara
EN

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

21 Mart 2024
Paylaş

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

17 Nisan 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim kurulumuzun 21/03/2024 tarih ve 2024/07 no'lu kararı uyarınca; ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Nisan 2024 tarihinde Çarşamba günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2023 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde, şirket merkezimizde, şubesinde ve www.arena.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de Şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

17/04/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. Şirket’in 2023 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden 2024 yılı için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

16. Dilekler ve kapanış.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261030

Paylaş

Tüm Haberler

17 Nisan 2024

2023 Yılı Karının Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılması Önerisinin Genel Kurul'ca Onaylanması

Haberin devamını okuyun