MENU
Ara
EN

Özel Durum Açıklamaları 123 Sonuç Listeleniyor

Filtrele
Sırala

Yönetim Kurulu Üye Ataması

20.05.2022

Şirket yönetim kurulunun 20.05.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile;

20.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Raj Shankar'ın istifalarının kabulüne,

Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Rajiv Srivastava'nın yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031472

Açıklama Detayını Gör

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

18.05.2022

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 18.05.2022 tarihinde saat 10:30'da Merkez Mah. Göktürk Cad. no:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu internet sitemizin yatırımcı bölümünden veya aşağıda linki verilen KAP duyurusundan görülebilir.

KAP duyurusu linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031174

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031190

Açıklama Detayını Gör

Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Payı Dağıtımı Önerisi

18.05.2022

Yönetim kurulu tarafıdan Genel Kurul onayına sunulan aşağıdaki kararlar 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve oybirliği kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2021 yılında yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kar tutarının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarından daha az olmasına rağmen kar payı tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği için SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2021 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 67.149.241,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 2.870.364,68 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 58.555,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.337.431,32 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 TL,

- II. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 karın dağıtılmasına,

- 2.073.497,25 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 36.470.406,54 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 25.734.972,53 TL ve brüt temettü oranı % 25,7350 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,257350 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 3 Haziran 2022 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmişti.

Genel Kurul'un söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2021 yılı net dönem karının %40'ına tekabül eden 25.734.972,53 TL'nin 3 Haziran 2022 tarihinde toplam brüt temettü tutarı olarak nakden dağıtılması karara bağlanmıştır.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031190

Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.05.2022

Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030700

Açıklama Detayını Gör

Yönetim Kurulu Üye Atamaları

16.05.2022

Şirket yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile;

16.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyesi Ashok Veeraragavan'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Akbaş'ın istifalarının kabulüne,

Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Arun Srinivasan'ın yönetim kurulu üyesi ve Barış Özenoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030701

Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

16.05.2022

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Hakan Akbaş'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine; Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, yönetim kurulunun kalan görev süresi içerisinde görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan Barış Özenoğlu'nun seçilmesine,

Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702

Açıklama Detayını Gör

31.03.2022 Tarihli Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Açıklanmıştır

10.05.2022

01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporu yayınlanmıştır.

Yayınlamış olduğumuz finansal tablolar ve dipnotlara internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Finansallar başlığı altından, faaliyet raporuna ise faaliyet raporları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanına ilişkin KAP linkleri:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028936

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028937

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028938


Açıklama Detayını Gör

Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. Yenileme Yetki Belgesi

29.04.2022

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri kapsamında, şirketimiz Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yenileme Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.

Teknolojinin çok hızlı değişimi ve gelişmesi, artan maliyetler ve rekabet baskısı neticesinde yeni bir açılım yapmak üzere kurulmuş olaran Arena Yenileme Merkezi, bu gelişmeler ışığında, başta akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar olmak üzere yıpranmış, performansı düşen, kullanım ömrünü tamamlamış tüm teknolojik ürünleri, doğru değerleme ile satın alıp yenileme işlemi yaparak, garantili bir biçimde yeniden ekonomiye kazandırmayı, elektronik atık ve israfı azaltarak çevreye duyarlılığın artmasında rol almayı hedeflemektedir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025524

Açıklama Detayını Gör

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

15.04.2022

ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ

Şirket’imiz Ortaklar Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, şirket merkezimizde ve www.arena.com.tr adresindeki Şirket’imiz internet sitesinde şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18/05/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması ,

4. Şirket’in 2021 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

7. Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan” II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve ilave yönetim kurulu üye ataması hususunun müzakeresi,

11. TTK’nın 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atama ve değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması,

12. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

13. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

17. Dilekler ve kapanış.


KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021192


Açıklama Detayını Gör

Kar Dağıtım Politikası

13.04.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.

Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.

İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020200

Açıklama Detayını Gör

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi

12.04.2022

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2021 yılında yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kar tutarının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarından daha az olmasına rağmen kar payı tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği için SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2021 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 67.149.241,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 2.870.364,68 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 58.555,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.337.431,32 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 TL,

- II. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 karın dağıtılmasına,

- 2.073.497,25 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 36.470.406,54 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 25.734.972,53 TL ve brüt temettü oranı % 25,7350 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,257350 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 3 Haziran 2022 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019817

Açıklama Detayını Gör

31.12.2021 Tarihli Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Açıklanmıştır

22.02.2022

01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporu yayınlanmıştır.

Yayınlamış olduğumuz finansal tablolar ve dipnotlara internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Finansallar başlığı altından, faaliyet raporuna ise faaliyet raporları başlığı altından ulaşabilirsiniz.


Mali tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanına ilişkin KAP linkleri:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003598

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003599

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003600


Açıklama Detayını Gör

2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

22.02.2022

2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Bilgi Formu yayınlanmıştır.

İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003593

Açıklama Detayını Gör

2021 Yılı Kurumsal Bildirim Uyum Raporu

22.02.2022

2021 yılına ait Kurumsal Bildirim Uyum Raporu yayınlanmıştır.

İlgili duyurunun KAP linki:


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003594

Açıklama Detayını Gör

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. için Yatırım Bankası Yetkilendirilmesi

08.02.2022

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapmış olduğu çalışmalar sonucunda %100 hissedarı olduğumuz Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamen ya da kısmen elden çıkarılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek opsiyonların değerlendirilmesine karar vermiştir.

Bu çerçevede olası opsiyonları analiz etmek, potansiyel stratejik ve finansal yatırımcılarla iletişime geçmek ve olası hisse satış sürecinde Şirketimizi temsil etmek ve olası süreci tamamlamak üzere Raiffeisen Investment Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yatırım bankası olarak yetkilendirilmiş ve taraflar arasında 07.02.2022 tarihli bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

2015 yılında Şirket'imiz tarafından Türkiye'nin ilk FinTech girişimlerinden birisi olarak kurulan Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. 6493 sayılı kanun kapsamında Ödeme Aracılık Hizmetleri alanında faaliyet lisansına sahiptir. Paynet Türkiye'nin B2B ve B2B2C ödemelerine aracılık alanında faaliyet gösteren ilk ve pazar lideri FinTech kuruluşudur.

Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000152


Açıklama Detayını Gör

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi'nin hisselerinin satınalınmasına ilişkin sürecin tamamlanması

02.12.2021

Şirketimiz, Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin satın alınması işlemini başarı ile sonuçlandırmış ve Brightstar Türkiye hisselerinin %100'ünün Şirketimize devri 01.12.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.

Brightstar Türkiye hisselerinin satın alımına karşılık olarak hisse alım sözleşmesinde belirlenen 35 milyon Amerikan Doları yapılan görüşmeler sonucu nihai olarak 26,5 milyon Amerikan Doları olarak yeniden belirlenmiştir. 26,5 milyon Amerikan Doları bedelin tamamı nakit olarak ödemiş olup, Şirketimizin hisse devrine ilişkin başkaca bir ödeme yükümlülüğü kalmamıştır.

Akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımını gerçekleştiren Brightstar Türkiye, Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon ürünlerinin Vodafone satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşmasına sahiptir. Bu anlaşmanın mevcut koşullar ile ortaklık değişimi sonrasında da devamına ilişkin olarak Vodafone ile yeni bir dağıtıcılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser gibi akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar ürünlerinin dağıtım sözleşmelerine sahip olan Brightstar Türkiye, bu ürünlere ilave olarak Şirketimiz portföyünde bulunan bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri ürünlerini kendi satış kanalları üzerinden dağıtmaya da başlayacaktır. Şirketimizin mevcut ürün ve satış kanalları portföyünde bulunmayan ürün ve satış kanallarına sahip olan Brightstar Türkiye'nin gerçekleştireceği tüm satışlar şirketimizin konsolide net satışlarına ilave hasılat olarak yansıyacaktır.

2020 yılında 342 milyon Amerikan Doları net satış hasılatı ve %3,7 oranında FAVÖK karlılığı gerçekleştirmiş olan Brightstar Türkiye'nin Şirketimiz tarafından satın alınması yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine önemli miktarda katkı yapacaktır.

Şirketimiz son yıllarda stratejik olarak dijital dönüşümü destekleyen teknolojilere yatırım yapmakta ve başta Finansal Teknolojiler (Paynet), Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Bulut Servisleri Platformu, IoT ve Otomasyon Teknolojileri gibi müşterilerimizin Dijital Dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan alanlarda büyümektedir.

Geleceğe yönelik olarak baktığımızda 5G ve Mobil teknolojilerinin Dijital Dönüşüm sürecinde merkezi bir role ve büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu satın alma sonrasında Vodafone ile sağlayacağımız stratejik iş birliği fırsatları şirketimizin gelişen teknolojiler alanında çok daha güçlü bir yer edinmesini sağlayacaktır.

Gerek Arena gerekse ana hissedarımız olan Redington Grup olarak Türkiye'nin ve teknolojinin geleceğine inanmaya devam ediyor ve bu satın alma ile kısa vadeli konjonktürel etkilerden bağımsız olarak ülkemize uzun dönemli yatırım yapmaya devam etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980615

Açıklama Detayını Gör

Soru ve Önerileriniz İçin İletişime Geçin

E-Posta Adresi:ir@arena.com.tr