MENU
Ara
EN

Özel Durum Açıklamaları 188 Sonuç Listeleniyor

Filtrele
Sırala

Arena Bilgisayar 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili

24.05.2024

Şirketimizin 17 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 24.05.2024 tarihinde 11089 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili KAP duyurusunun linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768

Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili

24.05.2024

17.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak seçilen PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 24.05.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.


İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290769

Açıklama Detayını Gör

31.03.2024 tarihli mali tablolar ve faaliyet raporu açıklanmıştır

10.05.2024

01.01.2024-31.03.2024 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporu yayınlanmıştır.

Yayınlamış olduğumuz finansal tablolar ve dipnotlara internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Finansallar başlığı altından, faaliyet raporuna ise faaliyet raporları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolar, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanına ilişkin KAP linkleri:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285161

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285162

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285163


Açıklama Detayını Gör

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Satışı Hakkında

07.05.2024

2 Mayıs 2024 tarihindeki KAP açıklamamızda duyurulmuş olduğu üzere Şirket’imiz ile muhtemel yatırımcılar arasında Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin (Paynet) hisselerinin 100%'ünün satışına ilişkin görüşmeler yürütülmüştür.

Gerçekleştirilen satış görüşmeleri neticesinde, Şirket Yönetim Kurulumuz Şirketimizin sahip olduğu Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Paynet) hisselerinin 100%'ünün İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (iyzico) satılmasına karar verilmiş ve bu işleme ilişkin Satın Alma Sözleşmesi 6 Mayıs 2024 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

Hisse devirleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282333

Açıklama Detayını Gör

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. için Yetkilendirme

02.05.2024

Şirket Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda Şirketimiz İştiraki Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin (Paynet) hisselerinin 100%'ünün satılması amacı ile potansiyel yatırımcı firmalar ile resmi görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirket Genel Müdür'ü Serkan Çelik'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.


İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280368

Açıklama Detayını Gör

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

17.04.2024

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 17.04.2024 tarihinde saat 10:30'da Merkez Mah. Göktürk Cad. no:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli internet sitemizin yatırımcı bölümünden veya aşağıda linki verilen KAP duyurusundan görülebilir.

KAP duyurusu linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273583


Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'ca Onaylanması

17.04.2024

17.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak seçilen PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimi ortaklarımız tarafından onaylanmıştır.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273584

Açıklama Detayını Gör

2023 Yılı Karının Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılması Önerisinin Genel Kurul'ca Onaylanması

17.04.2024

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararı ile oluşturulan "2023 yılında yasal kayıtlarında zarar çıkması sebebiyle SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının dağıltılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" önerisi 17.04.2024 tarihinde, bugün yapılan 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273603

Açıklama Detayını Gör

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

21.03.2024

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

17 Nisan 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim kurulumuzun 21/03/2024 tarih ve 2024/07 no'lu kararı uyarınca; ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Nisan 2024 tarihinde Çarşamba günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2023 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde, şirket merkezimizde, şubesinde ve www.arena.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de Şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur. 

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

17/04/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. Şirket’in 2023 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden 2024 yılı için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

16. Dilekler ve kapanış.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261030

Açıklama Detayını Gör

2023 Yılı Karının Olağanüstü Yedek Olarak Ayrılması Önerisi

21.03.2024

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararı ile oluşturulan "2023 yılında yasal kayıtlarında zarar çıkması sebebiyle SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" önerisinin, 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.


İlgili duyurunun KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261032

Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.03.2024

Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.


İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261033

Açıklama Detayını Gör

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

21.03.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini sunan Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in üye adayları olarak kabulüne ve 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,

Yönetim Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.


İlgili KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261034

Açıklama Detayını Gör

Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Kararının Tescili

23.02.2024

Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine pay sahipleri tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir.

Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili KAP linki:


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251544

Açıklama Detayını Gör

30 Ocak 2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Sonuçlarının Tescili

23.02.2024

Şirketimizin 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

İlgili KAP duyurusunun linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251542

Açıklama Detayını Gör

Esas Sözleşme Değişikliklerinin Tescili

23.02.2024

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251545

Açıklama Detayını Gör

Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş. ile İmzalanan Distribütörlük Anlaşması

21.02.2024

Şirketimiz ile Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.arasında "General Mobile" Markalı ürünlerin Karışık Kanal satışı ve dağıtımı 100% oranında bağlı ortaklığımız olan Arena Connect tarafından yapılmasına yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşma ile markanın daha geniş bir pazara ulaşmasını sağlayacak yenilikçi bir yapı sayesinde daha entegre bir dağıtım ve satış ağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu gelişme ışığında markanın iş modeli daha da güçlendirilerek Karışık Kanaldaki Firmalar için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratılacağına inanıyoruz.

Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251009

Açıklama Detayını Gör

Soru ve Önerileriniz İçin İletişime Geçin

E-Posta Adresi:ir@arena.com.tr