MENU
Ara
EN

İK KVKK Aydınlatma Beyannamesi

Daha fazlası için kaydır

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. Bu nedenle, Arena Bilgisayar olarak kişisel verilerini işlediğimiz tüm çalışan adayları ve Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. dahil topluluk şirketlerimizin/iştiraklerimizin çalışan adaylarının mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almaktayız. Şirketimiz ve söz konusu topluluk şirketlerinden bu aydınlatma beyanında “Arena Bilgisayar” olarak bahsedilmektedir. Kişisel verileriniz, Arena Bilgisayar bünyesinde yürürlüğe konmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürleri çerçevesinde ve Kişisel Verileri Koruma Komitemiz ile Kişisel Verileri Koruma Görevlimiz deneiminde yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

1- KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Arena Bilgisayar tarafından işlenecek kişisel verileriniz ve bunların işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.


Ayrıca onay vermeniz halinde yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, başvurunuzun gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatlarda da dikkate alınabilmesi için yetenek havuzumuzda saklanabilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, iş başvuru formu ve özgeçmişiniz, yüz yüze mülakatlar, e-posta ve telefon görüşmeleri ya da elektronik sistemlerin ve platformların kullanımı gibi araçlarla doğrudan sizden veya üçüncü kişi istihdam platformlarından fiziki ve elektronik ortamda, otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, başvurunuz kapsamında bir sözleşmenin kurulabilmesi ve Arena Bilgisayar’ın meşru menfaatleridir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.


4- KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yöntemler aracılığıyla kullanabilir, taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.