MENU
Ara
EN

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu

13 Haziran 2023
Paylaş

Şirketimizin 05.05.2023 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 12. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadili konusunda SPK'ya ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onayların temin edilmesi için başvurulmasına ve izin alındıktan sonra, onaylı Esas Sözleşme tadil metninin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılarak Şirketimiz genel kurul toplantısında paysahiplerinin onayına sunulmasına, SPK, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak olan bu başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, bu kapsamda Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Esra Erdoğan, Serkan Çelik ve Mehmet Çelik'ten herhangi ikisinin müştereken atacakları imza ile yetkili kılınmasına karar verildiği açıklanmıştı.

Söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine onay vermesi için 13.06.2023 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.

İlgili KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158298

Paylaş

Tüm Haberler