MENU
Ara
EN

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

26 Aralık 2023
Paylaş

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

30 OCAK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim kurulumuzun 26.12.2023 tarih ve 2023/27 no'lu kararı uyarınca; ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Ocak 2024

tarihinde Salı günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirket’imiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde, şirket merkezimizde, şubesinde ve www.arena.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de Şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30/01/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu Başkanı Rajiv Srivastava'nın istifası ile boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Keith William Frederick Bradley'in atamasının onaylanması hususunun görüşülmesi,

3. Yönetim Kurulu üyesi Keith William Frederick Bradley’in aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.07.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-40249 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00088517103 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması,

5. Dilekler ve kapanış.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229249

Paylaş

Tüm Haberler