MENU
Ara
EN

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

11 Nisan 2023
Paylaş

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

5 MAYIS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim kurulumuzun 11/04/2023 tarih ve 2023/09 no'lu kararı uyarınca; ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 5 Mayıs 2023 tarihinde Cuma günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2022 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde, şirket merkezimizde, şubesinde ve www.arena.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de Şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

05/05/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması,

4. Şirket’in 2022 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile gerçekleşen deprem felaketine ilişkin olarak toplam 150.000 Amerikan Doları tutarında belirlenen bağış ve yardım miktarının pay sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

7. Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan” II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. Yönetim Kurulu üyesinin istifasının kabulü ve Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi hususunun müzakeresi,

10. Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması hususunun görüşülmesi,

11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

17. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin eklenmesinin onaylanması,

18. Dilekler ve kapanış.

KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136487

Paylaş

Tüm Haberler

21 Mart 2024

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Haberin devamını okuyun