MENU
Ara
EN

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

15 Nisan 2022
Paylaş

ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ


Şirket’imiz Ortaklar Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.


Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.


Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.


Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.


Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.


Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.


Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, şirket merkezimizde ve www.arena.com.tr adresindeki Şirket’imiz internet sitesinde şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur. 


ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18/05/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması ,

4. Şirket’in 2021 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

7. Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan” II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve ilave yönetim kurulu üye ataması hususunun müzakeresi,

11. TTK’nın 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atama ve değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması,

12. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

13. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

17. Dilekler ve kapanış.


KAP linki:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021192

Paylaş

Tüm Haberler