MENU
Ara
EN

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

22 Şubat 2021
Paylaş

ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ

 
Şirket’imiz Ortaklar Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 10.30’da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket’imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirket’imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri rica olunur.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirket’imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2020 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, şirket merkezimizde ve www.arena.com.tr adresindeki Şirket’imiz internet sitesinde şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
 
1. Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması,
2. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Şirket’in 2020 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
6. Şirket’in esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesine “Yenilenebilir Enerji” faaliyetlerine ilişkin fıkra eklenmesi ve esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
7. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması ve 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi,
8. 2021 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
9. 2020 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan” II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,  
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13. 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
14. Yönetim Kurulu üyelik seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve  ödenecek ücretin tespiti,
15. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi, 
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.
 
KAP linki:
 
Paylaş

Tüm Haberler

18 Ekim 2023

Bağlı Ortaklığımız Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Genişletilmesi Hakkında TCMB Kararı

Haberin devamını okuyun
01 Eylül 2023

Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonunun Kurulmasına İlişkin SPK Onayı

Haberin devamını okuyun